UA-55579085-1

عرق گیر اشترن

توضیحات

رابط بین زین و کمر اسب برای جلوگیری از عرق اسب روی زین

هدیه ویژه فروشگاه الماس با خرید یک زین